slider_250901201514363407.png slider_24090120151436346.png slider_230901201514363356.png

Sơ Lược Thông Tin và Nhiệm Vụ

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT:

Khoa học công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế (HTQT) với chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng. Quá trình hoạt động KHCN chủ yếu hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển lĩnh vực KHCN, song song, kết hợp với những phòng Ban hoặc Khoa của trường trong việc đào tạo và quản lý. HTQT hoạt động với mục đích xây dựng và mở rộng về sự liên kết và mối quan hệ hợp tác giữa trường với những đối tác trong nước và nước ngoài.

II. HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU:

  1. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Với nhiệm vụ xây dựng và phát triển nội dung bản thảo để thực hiện một quy chế, quy trình chuẩn mực trong việc quản lý các nghiên cứu khoa học (NCKH). Kết hợp với những đơn vị ngoài trường thực hiện tổ chức những buổi hội nghị hội thảo (HNHT). Quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, viên chức và sinh viên. Tham gia các bài báo khoa học cũng như tổng hợp và thống kê các thành tựu bài báo.


 

 

  1. HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhận định và hiểu rõ vai trò quan trọng trong việc liên kết, tổ chức hội nghị và hội thảo giữa các đối tác trong nước và ngoài nước; lưu giữ những ký kết giữa hai nước; thực hiện đúng nhiệm vụ được giao khi chủ trì một hoạt động hợp tác, đồng thời, phối hợp hoạt động với các Vụ HTQT và Bộ TNMT để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong thời gian gần đây, phòng HTQT đã thành công trong việc thực hiện các hợp tác ký kết giữa hai bên đồng thời còn đưa ra các bài báo cáo đã được đăng lên trên tạp chí khoa học quốc tế nhằm mục đích tăng hiệu quả trong việc nghiên cứu và phát triển KHCN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tích cực thúc đẩy hơn trong công việc liên kết, ký kết và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn. Mạnh dạng đưa ra nhiều ý kiến hơn trong việc sáng tạo đối với các đề án dự án, bài báo có ích trong công việc. Duy trì và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan